Wycena spółki JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa jest jedną z największych firm w Polsce. Należy też do spółek budzących nadzieje na duże zyski z inwestycji na giełdzie wśród inwestorów indywidualnych (jedna z "reklamowanych" inwestycji akcjonariatu obywatelskiego).
Akcjonariat

  • Skarb Państwa - 57 %

Silne i słabe strony spółki
Widzę kilka pozytywów w działalności spółki:

    światowe zasoby węgla są ograniczone
  • spółka płaci dość regularnie sporą dywidendę
  • duża kapitalizacja - spółka wchodzi w skład WIG20
  • bliskość rynków zbytu


Są również pewne negatywy w mojej ocenie:

  • cykliczność w zapotrzebowaniu na węgiel koksujący na świecie
  • silne związki zawodowe i upolitycznienie spółki
  • mocno rozchwiane notowania w perspektywie długoterminowej
  • wysokie koszty produkcji
Dla poszukiwaczy informacji tutaj jest link do strony  JSW SA

Subiektywna wycena JSW SA

Z punktu widzenia inwestowania fundamentalnego spółka jest stosunkowo ryzykowną inwestycją - historia pokazuje na dużą zależność notowań od koniunktury gospodarczej i cen surowców. Zwrot na kapitale (ROE) jest dobry. Spółka wypłaca dywidendę.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 5% i optymistyczny wzrost zysku w latach następnych: 7% rocznie - daje wycenę jednej akcji 183 zł.

Biorąc za punkt odniesienia zagraniczne spółki o podobnym profilu działania, oraz porównując ich średnie C/Z, C/WK oraz ROE z odpowiednimi wskaźnikami dla JSW przy jej cenie na giełdzie: 96,4 zł otrzymamy wycenę na poziomie 131 zł.
SpółkaKrajC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
BogdankaPolska14,81,9143,3
NWRCzechy5,21,2171,8
SadovayaUkraina6,60,717-
Średnio.8,91,3161,7
JSW (dla 96 zł)Polska5,91,3252,2
dane wg Money

Do analizy porównawczej wybrano kopalnie węgla notowane na GPW.

Obecna cena na giełdzie jest niższa niż wycena DCF i metodą porównawczą czyli, moim zdaniem, w dłuższej perspektywie JSW jest niedowartościowane. Istniejące dyskonto można tłumaczyć dominacją Skarbu Państwa w akcjonariacie i wysokimi kosztami produkcji.

Wycenę sporządzono 26.06.2012 r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.