Metody wyceny fundamentalnej spółki

Wycena fundamentalna jest podstawą określenia wartości spółki. Pomocna jest zwłaszcza przy ofercie na rynku pierwotnym (IPO), ale istotna jest również dla inwestujących długoterminowo. Ponieważ wszystkie metody wyceny są obarczone błędami wynikajacymi z przyjętych warunków początkowych (parametrów do wyceny) dlatego, moim zdaniem, dobrze jest wykonać wycenę kilkoma metodami, a następnie wyciagnąć średnią z nich. Dla bardziej wyrafinowanych moze być lepsza średnia ważona współczynnikami wiarygodności dla danych metod. Najprostsze i stosunkowo szybkie są następujace metody wyceny:

 • DCF - metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 • metoda porownawcza
 • metoda zdyskontowanych dywidend
 • metoda skorygowanych aktywów netto


Nie istnieje jedna, jedynie słuszna, metoda wyceny. Dlatego podczas przygotowania wyceny trzeba wziąć pod uwagę następujace elementy:

 • faza rozwoju spółki
 • silne i słabe strony spółki
 • wielkość spółki
 • branżę, w której działa
 • interesy różnych akcjonariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne, udział Skarbu Państwa)
 • płynność akcji
 • ewentualne przejęcie przez inwestora strategicznego


Kilka przykładowych ocen spółek z GPW, wykonanych na początku naszego wieku, jest załączonych na stronach wycen: Biotonu, BGŻ, GPW, KGHM, PZU, Tauronu, TVN.