Inwestowanie w akcje wg Warrena Buffetta. Kiedy kupić akcje

Inwestowanie w akcje najlepiej rozpocząć gdy bessa jest mocno zaawansowana, kursy akcji na giełdzie spadają od wielu miesięcy, a inwestorzy uważają, że czeka nas Apokalipsa. Aby jednak kupić dobre spółki trzeba je jakoś wyodrębnić. Najlepsze spółki do kupna długoterminowego to takie, które są niedowartościowane, mają sporo wolnej gotówki i wypłacają regularne dywidendy. Dobre spółki działają często w niszach rynkowych, gdzie jest niewielka konkurencja, mogą więc uzyskiwać wyższe marże.

W działalności Warrena Buffetta można doszukać się wskazówek, wynikających w dużym stopniu z zasad Benjamina Grahama, które stworzą nasz system poszukiwania firm wartościowych, niedocenionych przez rynek.

  1. rynkowa kapitalizacja jest mniejsza niż 67% szybkich aktywów netto
  2. stopa dywidendy stanowi przynajmniej 67% oprocentowania obligacji
  3. zadłużenie jest mniejsze niż kapitał własny
  4. na przestrzeni ostatnich lat  ROE   jest (2-3)% większe od inflacji
  5. średnioroczny zysk z ostatnich 8 lat wynosi przynajmniej 10%
  6. przyrost wartości rynkowej w ciągu ostatnich 8 lat był wyższy od sumy zysków niepodzielonych za te lata
  7. wycena matodą  DCF  wskazuje na niedowartościowanie firmy
  8. firma jest nastawiona na redukcję kosztów i zwiększanie marży zysku
  9. zarząd przestrzega zasad ładu korporacyjnego


    ROE - Stopa zwrotu z kapitału własnego firmy

    DCF - Zdyskontowane przepływy finansowe umożliwiają wycenę firmy na podstawie jej zysków i zadłużenia w ostatnich latach oraz przewidywanego wzrostu zysku w przyszłości przy założonej stopie wolnej od ryzyka

W praktyce może być niemożliwe spełnienie wszystkich warunków, zwłaszcza pierwszy jest bardzo rygorystyczny. Proponuję w arkuszu kalkulacyjnym zebrać dane z ostatnich 8 lat dla wszystkich spółek, następnie obliczyć, względnie oszacować (w przypadku dwóch ostatnich warunków), które firmy je spełniają i znależć zbiór wspólny tych spółek. Jeżeli nie jest spełnionych conajmniej pięć warunków należy odłożyć zakupy do następnej większej korekty. W mojej ocenie bezwzględnie muszą być prawdziwe 4, 5, 6, 7 i 9.

Jakie akcje kupić wg Benjamina Grahama

Zasady inwestycyjne Benjamina Grahama mają u podstaw twierdzenie, że akcje należy kupić z marginesem bezpieczeństwa, czyli dużo taniej niż wynika to z ich wartości. Jest to możliwe - mimo twierdzeń o efektywności rynku, nie jestem o niej przekonany. Cykle hossy i bessy świadczą o tym najdobitniej. Podczas fazy euforii akcje są sprzedawane kilka razy powyżej wartości księgowej i kilkadziesiąt razy powyżej rocznych zysków. W fazie rozpaczy te same akcje można nabyć poniżej wartości księgowej, a wskaźnik C/Z jest poniżej 10.

Jeśli chodzi o podział środków inwestycyjnych Graham proponuje, aby 25% ulokować w tanie akcje podczas hossy, a resztę w bezpieczne papiery typu obligacji. Z kolei w czasie bessy, gdy akcje łatwiej spełniają 7 warunków zakupu Grahama, lokujemy w nie 75% naszego kapitału inwestycyjnego. W pozostałym okresie część akcyjna portfela powinna zawierać się w przedziale 25-75% wszystkich oszczędności.

Co kupić? - Dla konserwatywnych inwestorów, nie zajmujących się zawodowo giełdą, Graham proponuje wyszukanie spółek, których akcje spełniają poniższe warunki:

1. Wielkość większa niż przeciętna
Powiedzmy, że w naszych warunkach ograniczamy się do spółek z WIG20, MIDWIGu i kilku innych dużych spółek.

2. Dobra kondycja finansowa
Wskażnik płynności bieżącej powinien wynosić conajmniej 2, a zadłużenie długoterminowe powinno być niższe od kapitału obrotowego.

3. Stabilność zysków
Przez ostatnie 10 lat spółka nie powinna mieć strat w bilansie rocznym.

4. Regularne dywidendy
Spółka powinna co roku, w czasie ostatnich 20 lat, wypłacać dywidendy. Ponieważ nasz rynek jest bardzo młody, proponuję przyjąć założenie, że dywidenda jest wypłacana przez conajmniej 75% czasu istnienia firmy.
Inteligentny inwestor


5. Wzrost zysków
Średni zysk z trzyletniego okresu obecnie jest większy conajmniej o 33% od zysku z trzyletniego okresu sprzed 10 lat .

6. Wskaźnik ceny do średnich zysków za ostatnie 3 lata powinien być niższy od 15

7. Cena do wartości księgowej niższa niż 1,5
Praktycznie Graham proponuje, aby dwa ostatnie warunki sprowadzić do jednego. Mianowicie, aby iloczyn tych dwóch warunków był niższy od 22,5 co odpowiada 15 (C/Z) x 1,5 (C/WK).

Które akcje będą najlepsze na okres bessy

Być może teraz (początek 2012) ma miejsce faza zniechęcenia do akcji. Przemawia za tym trend boczny WIG20 przy stosunkowo małych obrotach. Należy śledzić zachowanie dolara i fundusze obligacji. Wejscie tych towarów w fazę nasycenia (brak wzrostów) może świadczyć o przyjściu pory na akcje w portfelach globalnych graczy.

Jeśli nadejdą większe spadki cen na giełdzie, lepiej niż średnia powinny zachowywać się akcje spółek zakupionych w zgodzie z systemem stosowanym przez Buffetta i Grahama. Krótko mówiąc spółki o małym zadłużeniu, małym współczynniku C/WK i C/Z, wypłacające dywidendę oraz z branży usług komunalnych powinny być lepsze niż pozostałe, co nie znaczy, że unikną spadków. Gdy nadchodzi rynek "niedźwiedzia" najlepiej nie mieć wogóle akcji w portfelu.